Điều khoản & điều kiện

Trừ khi có sự đồng ý rõ ràng khác của các bên bằng văn bản, các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ áp dụng cho các hoạt động của chúng tôi. Xin lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện chung này bao gồm một số quy định cụ thể nhất định để loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong một số trường hợp nhất định.
Liên đoàn kiểm định quốc tế - Điều khoản và Điều kiện kinh doanh (1999) (tiếng Anh)

Vui lòng tham khảo và tải về điều khoản và điều kiện này bằng cách nhấp vào liên kết.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy