Thiết bị tiếp nhiên liệu máy bay trực thăng

Phù hợp với các thông số kỹ thuật CAP437, NOGEPA và JIG hàng đầu, các kiểm định viên Control Union có thể kiểm tra và chứng nhận tất cả các loại Thiết bị tiếp nhiên liệu máy bay trực thăng.

Phù hợp với các thông số kỹ thuật CAP437, NOGEPA và JIG hàng đầu, các kiểm định viên Control Union có thể kiểm tra và chứng nhận tất cả các loại thiết bị tiếp nhiên liệu máy bay trực thăng (HRUs - helicopter refuelling units).

Control Union có nhiều năm kinh nghiệm về dịch vụ hệ thống tiếp nhiên liệu máy bay trực thăng, bao gồm kiểm định và chứng nhận HRUs, cũng như có thể hỗ trợ mua hệ thống lắp đặt HRU mới, tư vấn trong suốt quá trình đại tân trang các thiết bị hiện có và nâng cấp hệ thống lắp đặt bộ lọc thành một bộ lọc tầng mới hơn. Control Union cũng có thể thực hiện công tác bảo trì thiết bị tiếp nhiên liệu máy bay trực thăng nhỏ trong suốt quá trình kiểm định, chẳng hạn như thay thế đường dây hay thay bộ lọc.

Một báo cáo kiểm định được chuẩn bị cho khách hàng sau khi kiểm tra sẽ bao trùm tất cả các khía cạnh quan trọng của quá trình lắp đặt bao gồm thông tin về bộ lọc, ống dây và các dữ liệu lắp đặt khác. Các khuyến nghị cải thiện cũng được đưa ra trong báo cáo kiểm định.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy