Vận chuyển an toàn

Là một trung tâm dịch vụ được phê duyệt về Safe Transfer, cũng như với nhiều năm kinh nghiệm, Control Union có tất cả kiến thức và công cụ đặc biệt có sẵn để kiểm định và bảo dưỡng thiết bị vận chuyển người ngoài khơi Safe Transfer có sức chứa 4 hoặc 8 người của bạn (trước đây được sản xuất dưới nhãn hiệu ESVAGT).

Theo hướng dẫn Safe Transfer, thiết bị vận chuyển cá nhân ngoài khơi cần được kiểm định trực quan 6 tháng một lần bởi nhân viên có đủ trình độ và được công nhận.

Ngoài ra, các bộ phận khác gồm bộ phận bù và đệm giảm va trên đỉnh và dưới đáy phải được thay thế 5 năm một lần bởi trung tâm dịch vụ được phê duyệt, bộ nâng đỡ hoàn chỉnh cũng phải được thay thế.

Kiểm định thử tải và NDT cũng là bắt buộc để duy trì tính toàn vẹn của thiết bị vận chuyển cá nhân Safe Transfer cũng như để đảm bảo thiết bị tuân thủ các phê duyệt Safe Transfer dựa trên chương trình DNV-GL 2.22 và EN14502-1.

Tất cả các văn phòng Control Union đều là các trung tâm dịch vụ được phê duyệt và được công nhận bởi DNV-GL về kiểm định KPH, giúp cho các trung tâm trở thành đối tác hoàn hảo của những khách hàng có yêu cầu hỗ trợ trong khu vưc này. Control Union có thể hỗ trợ kiểm định và bảo dưỡng thiết bị vận chuyển người Safe Transfer của các khách hàng, cả trên bờ và ngoài khơi và ở tất cả các vị trí trên toàn thế giới.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy