Leo dây tiếp cận

Control Union cung cấp một loạt dịch vụ Leo dây Tiếp cận bằng cách tuyển dụng chuyên viên leo và giám sát được đào tạo leo dây tiếp cận.

Control Union cung cấp một loạt các dịch vụ leo dây tiếp cận bằng cách tuyển dụng chuyên viên leo và giám sát leo dây tiếp cận được đào tạo theo IRATA cấp -1, -2 hoặc -3 (hoặc tương đương). Các quá trình kiểm định leo dây tiếp cận này đảm bảo công việc trên cao được thực hiện an toàn và nhanh chóng.

Ở một vài giàn khoan và nhà giàn, leo dây tiếp cận là cách tiếp cận an toàn duy nhất đến các khu vực không thể tiếp cận trên cần cẩu derrick hoặc cần trục. Các kiểm định viên Control Union có thể hoàn tất giám định nâng, cần cẩu derrick hay DROPS đầy đủ bằng cách sử dụng các kiểm định viên được chứng nhận leo dây tiếp cận.

IRATA là tiêu chuẩn được công nhận trên toàn thế giới về leo an toàn trong lĩnh vực công nghiệp. Cũng như các kiểm định viên IRATA, Control Union có thể tiếp cận bất kỳ bộ phận nào của giàn khoan hoặc nhà giàn.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy