Kiểm tra áp suất

Tại Control Union, chúng tôi có phương tiện kiểm tra dạng ẩm và khô của riêng mình. Trong phương tiện này, chúng tôi có thể kiểm định thiết bị áp suất cao của bạn theo cơ chế được kiểm soát và an toàn.

Control Union có phương tiện kiểm tra dạng khô và ẩm của riêng mình cho phép cung cấp kiểm định thiết bị áp suất cao cho khách hàng theo một cơ chế được kiểm soát và an toàn.

Phương tiện có thể kiểm tra thiết bị áp suất lên đến 20,000 psi và cũng có thể kết nối với hầu hết bất kỳ loại thiết bị áp suất cao nào như là một phần của khả năng kiểm tra áp suất ngoài khơi.

Các kiểm định viên kiểm tra áp suất của Control Union được đào tạo chuyên sâu, điều này cho phép họ vận hành an toàn tất cả các công cụ trong phương tiện. Sự tuân thủ và tính chuyên nghiệp là một phần quan trọng trong công việc của Control Union và các đánh giá rủi ro đặc biệt được tiến hành dựa theo pháp chế địa phương.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy