Kiểm nghiệm không phá hủy

Control Union có thể thực hiện nhiều loại kiểm tra không phá hủy khác nhau trên bất kỳ loại thiết bị hoặc công trình xây dựng nào.
Control Union có thể thực hiện nhiều loại kiểm tra không phá hủy khác nhau trên hầu hết các loại thiết bị hoặc công trình xây dựng.

Phù hợp với yêu cầu EN/ISO và ANST, Control Union có thể thực hiện kiểm tra không phá hủy hạt từ tính (MPI - magnetic particle), dòng điện phucô (EC - eddy current), thấm chất màu (PT - dye penetrant) và siêu âm (UT - ultrasonic), bao gồm đo độ dày vách (UTM - ultrasonic thickness measurements) và kiểm tra tổ hợp pha (UT-PA - ultrasonic phased array).

Tất cả các kiểm định viên đều được đào tạo và tuân thủ đầy đủ ISO9712 và/hoặc ASNT Cấp 2. Control Union cũng có các kiểm định viên Cấp 3 nội bộ, là những người có thể hỗ trợ thêm cho bạn các công tác và thắc mắc khác nhau về kiểm tra không phá hủy.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy