Giám định độ dày thành tàu

Với đội ngũ kiểm định viên hoàn toàn đủ trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn ISO hoặc ASNT UTM Cấp 2, Control Union có thể thực hiện kiểm định độ dày vách trên tàu, bình chịu áp lực cũng như hệ thống ống áp suất cao và thấp.

Với đội ngũ kiểm định viên hoàn toàn đủ trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn ISO hoặc ASNT UTM Cấp 2, Control Union có thể thực hiện kiểm định độ dày vách trên tàu hoặc giàn khoan, bình chịu áp lực và hệ thống ống áp suất cao và thấp.

Báo cáo được phát triển đặc biệt cho phép khách hàng kiểm soát tình trạng hệ thống ống của mình, với báo cáo kiểm định bao gồm bản vẽ kỹ thuật chi tiết và chi tiết đặc thù chẳng hạn như kết quả kiểm tra độ dày ống.

Theo các hội phân loại khác nhau như ABS hay DNV-GL, Control Union cũng có thể tiến hành kiểm định độ dày vách trên vỏ tàu như là một phần của khảo sát tàu 5 năm.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy