DROPS

Control Union thực hiện giám định DROPS toàn diện để giúp khách hàng giảm số hàng bị lỏng và rơi. Những giám định này sẽ tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn có trong chương trình phòng ngừa DROPS.
Control Union thực hiện giám định DROPS toàn diện để giúp khách hàng giảm số hàng bị lỏng và rơi. Những giám định này tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn có trong chương trình phòng ngừa DROPS.
 
Một giám định DROPS tiêu chuẩn bao gồm kiểm định cần cẩu derrick và cần trục, tuy nhiên, Control Union có thể điều chỉnh giám định để phù hợp với bất kỳ nhu cầu nào khác của doanh nghiệp và cũng áp dụng cho lĩnh vực sản xuất và nhà ở.
 
Control Union có các kiểm định viên DROPS được đào tạo đặc biệt và đã hoàn tất các khóa học ở viện DROPS. Khóa đào tạo này cho phép họ có thể kiểm định, đánh giá và thông báo về các nguy hại có khả năng xảy ra giúp tạo nên một môi trường làm việc an toàn.
 
Control Union cũng có thể cung ứng các kiểm định viên được đào tạo tiếp cận leo dây, được đào tạo theo IRATA cấp 1, 2 hoặc 3 (hoặc tương đương) để hoàn tất giám định về các khu vực không thể tiếp cận, đồng thời các kiểm định viên leo dây tiếp cận sẽ đảm bảo công việc trên cao được thực hiện an toàn và nhanh chóng.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy