Cần trục

Theo Quy trình kỹ thuật hàng đầu 2D được API khuyến nghị, việc kiểm định hàng năm về cần trục ngoài khơi có trên các tàu khoan, giàn khoan và nhà giàn phải được thực hiện.

Theo Quy trình kỹ thuật hàng đầu 2D được API khuyến nghị, việc kiểm định hàng năm về cần trục ngoài khơi có trên các tàu khoan, giàn khoan và nhà giàn phải được thực hiện. Tại Control Union, chúng tôi tiến hành những kiểm định cần trục này theo mọi yêu cầu chuyên biệt mà nhà sản xuất, chủ sở hữu hay người dùng cần trục có thể có.

Hệ thống điện và thủy lực của cần trục được kiểm định tỉ mỉ, cùng với việc xem lại các tính năng và thủ tục an toàn. Nếu cần thiết, giám định cần trục có thể kết hợp với giám định DROPS.

Control Union cũng có thể thực hiện kiểm định cần trục ngoài khơi sáu tháng một lần và chứng nhận cho mục đích vận chuyển người trong phạm vi pháp chế LOLER.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy