Phân quyền phê duyệt

Control Union có thể thực hiện được nhiều kiểm tra Không phá hủy khác nhau như là một phần của kiểm định phân cấp các dự án ngoài khơi và thiết bộ/bộ phận ngoài khơi (MODU).

Control Union có thể thực hiện được nhiều kiểm tra không phá hủy khác nhau như là một phần của kiểm định phân cấp các dự án ngoài khơi và thiết bộ/bộ phận ngoài khơi (MODU), cũng như được phê duyệt để tiến hành công việc kiểm tra ngoài khơi đại diện cho các hiệp hội phân cấp lớn.

Control Union có thể kiểm định cơ cấu xoay của cần trục đặc thù bằng cách sử dụng phương pháp kiểm định bằng siêu âm đặc biệt để ngăn không cho nâng cần trục khỏi điểm tựa, tránh rủi ro không cần thiết, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho khách hàng.

Hơn nữa, Control Union có thể thực hiện đo độ dày bằng siêu âm trên tàu được các tổ chức phân cấp công nhận như là một phần của giám định định kỳ về cấu trúc tàu.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy