Chia sẻ trách nhiệm để đạt hiệu quả

Control Union tập trung vào công tác kiểm định hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa tác động vận hành và giảm chi phí. Chúng tôi tin tưởng vào trách nhiệm chia sẻ để thực hiện công việc hiệu quả, đồng thời khuyến khích bạn và nhân viên của bạn hợp tác với đội ngũ kiểm định của chúng tôi. Làm việc cùng nhau giúp đảm bảo chúng ta hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, giảm bớt nhiễu loạn về mặt vận hành và giảm chi tiêu kiểm định bên thứ ba của khách hàng.

Chuẩn bị giám định

Trong giai đoạn lập kế hoạch giám định, chúng tôi khuyến khích và giúp nhân viên của khách hàng chuẩn bị và lên kế hoạch cho các dịch vụ. Việc chuẩn bị này đảm bảo trang thiết bị có sẵn và sẵn sàng cho kiểm định, tránh nhân viên mất thời gian cố gắng tìm kiếm và thu thập thiết bị. Khi việc lập kế hoạch được cải thiện, khối lượng lớn hơn sẽ khả thi cho việc kiểm định, cho phép Control Union hoạt động thậm chí hiệu quả hơn. Thông qua việc xác định rõ phạm vi và trách nhiệm trước khi làm việc, chúng tôi luôn có thể hoàn tất các dịch vụ đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách.

Lợi ích của bạn

Control Union có các mô hình định giá minh bạch khác nhau cho phép khách hàng được hưởng lợi từ công tác kiểm định hiệu quả, tùy thuộc vào phạm vi dịch vụ được yêu cầu. Chúng tôi không có chi phí ẩn và sẽ thông báo cho khách hàng nếu OEM hoặc pháp chế không yêu cầu kiểm định. Việc giảm bớt thời gian dành cho quá trình chuẩn bị và thực thi kiểm định thành công sẽ trực tiếp làm giảm chi phí của khách hàng và khuyến khích nhân viên chuẩn bị hiệu quả.


This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy