Thông số kỹ thuật khách hàng theo thủ tục

Để nâng cao hoạt động của bạn, Control Union nắm vững các quy trình nội bộ của khách hàng và kết hợp các quy trình đó vào thủ tục kiểm định. Điều này có nghĩa là Control Union không chỉ kiểm định thiết bị của khách hàng mà còn kiểm tra xem thiết bị có được sử dụng đúng không và có phù hợp với yêu cầu nội bộ của công ty hay không.

Ma trận kiểm định

Để có một cái nhìn tổng quan rõ ràng về các yêu cầu kiểm định dựa trên luật pháp thế giới và địa phương và kết hợp với yêu cầu kiểm định và thay thế của công ty, Control Union có thể phát triển ma trận kiểm định được thiết kế riêng.

Đây là tài liệu chính sách rõ ràng phù hợp với hệ thống bảo trì của khách hàng, pháp luật và quy định hiện hành. Nó cho thấy rõ yêu cầu tối thiểu cho kiểm định và thay thế thiết bị và đảm bảo đáp ứng các yêu cầu và cả nhân viên của khách hàng và đội ngũ kiểm định Control Union đều được biết.

Thủ tục vận hành tiêu chuẩn

Nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa, nhiều thủ tục vận hành xác định các loại thiết bị cụ thể sẽ được sử dụng hoặc không được triển khai. Trong quá trình giám định của mình, Control Union sẽ liên tục giám sát việc tuân thủ các thủ tục này và sẽ thông báo cho khách hàng nếu thấy không phù hợp.

 

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy