Thông số kỹ thuật khách hàng theo thủ tục

Để nâng cao hoạt động của bạn, Control Union tìm hiểu các quy trình nội bộ của khách hàng và kết hợp các quy trình đó vào thủ tục kiểm định. Điều này có nghĩa là Control Union không chỉ kiểm định thiết bị của khách hàng mà còn kiểm tra việc sử dụng đúng và liệu thiết bị đó có phù hợp với yêu cầu nội bộ của công ty hay không.

Ma trận kiểm định

Để đưa ra cái nhìn tổng quan rõ ràng về các yêu cầu kiểm định dựa trên pháp chế toàn cầu và địa phương cũng như kết hợp với yêu cầu kiểm định và thay thế của công ty, Control Union có thể phát triển một ma trận kiểm định hoàn toàn thích hợp.

Đây là một tài liệu chính sách rõ ràng phù hợp với hệ thống bảo dưỡng của khách hàng, pháp chế và quy định hiện hành. Tài liệu này chỉ rõ các yêu cầu tối thiểu cho việc kiểm định và thay thế thiết bị, đồng thời đảm bảo cả đội ngũ nhân viên của khách hàng và các nhóm kiểm định của Control Union đáp ứng và hiểu rõ các yêu cầu.

Thủ tục vận hành tiêu chuẩn

Nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa, nhiều thủ tục vận hành xác định các loại thiết bị cụ thể sẽ được sử dụng hoặc không được triển khai. Trong quá trình giám định của mình, Control Union sẽ liên tục giám sát việc tuân thủ các thủ tục này và sẽ thông báo cho khách hàng nếu thấy không phù hợp.