Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi là "CHÌA KHÓA KIỂM SOÁT CỦA BẠN" và với tầm nhìn, sứ mệnh cũng như mục tiêu của mình, chúng tôi xác định cách thực hiện điều này.

Tầm nhìn

Thông qua phạm vi phủ sóng cầu và kiến thức địa phương, chúng tôi cung cấp khả năng kiểm soát cho chủ sở hữu tài sản đối với thiết bị công nghiệp của họ bằng cách cung cấp các thông tin quan trọng, lập kế hoạch chủ động và tập trung vào công tác kiểm định hiệu quả.

Sứ mệnh

Cung cấp thông tin quan trọng về thiết bị công nghiệp nhằm tăng cường hoạt động của khách hàng.

Mục tiêu

Trở thành công ty kiểm định công nghiệp được yêu thích đối với chủ sở hữu tài sản công nghiệp.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy